MENU

Интернет реклама УБС
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7390:2013
ДСТУ 7390:2013
Дизайн і ергономіка.

Вимикачі й перемикачі поворотні.

Загальні ергономічні вимоги
ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
Общие эргономические требования

DESIGN AND ERGONOMICS
ROTARY SWITCHES AND COMMUTATORS
General ergonomic requirements


Скачати ДСТУ 7390:2013


 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт пош ирю ється на всі види поворотних вимикачів і перем икачів і встановлю є загальні
ергоном ічні вимоги до їхніх приводних елементів.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні докум енти:
Д С Т У 3 8 9 9 -9 9 Дизайн і ергоном іка. Терміни та визначення
Д С Т У 7245:2011 Д изай н і ергоно м іка . Кодування зо р о во ї інф о р м а ц ії. З ага л ьн і е р го н о м іч н і
вимоги
ДСТУ EN 614 -1 -2001 Б езпечність м аш ин. Е ргоном ічні принципи пр оектування. Ч а стина 1.
Терм інологія та загальні принципи (EN 614-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 894-1-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та
органів керування. Ч астина 1. Загальні принципи взаєм одії лю дини з індикатора м и та органам и керування (EN 894-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 894 -3 -2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та
органів керування. Частина 3. Органи керування (EN 894-3:2000, IDT)

Д С Т У ІЕС 60073:2005 О сновні принципи та правила з безпеки щодо інтерф ейсу «лю дина—
м аш и на» , м аркуван ня та по зн ача ння. П р и нц ип и код ування ін д и ка то р ів та о р га нів ке рув анн я
(ІЕС 60073:2002, IDТ)
ДСТУ ІЕС 613-10 -1-2001 Безпечність маш ин. Позначення, м аркування та приведення в дію .
Ч астина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:1995, IDT)
Д С Т У ISO 7000:2004 Граф ічні символи, що їх використовую ть на устаткованні. П окаж чик та
огляд (ISO 7000:2004, IDT).


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ 3899, ДСТУ EN 614-1, ДСТУ EN 894-3.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (28.03.2020)
Переглядів: 40 | Теги: ДСТУ 7390-2013, DSTU 7390:2013, завантажити безкоштовно, ДСТУ, download, 7390:2013 | Рейтинг: 0.0/0
куда инвестировать небольшие деньги
Всього коментарів: 0
avatar