MENU

Интернет реклама УБС
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7150:2010

ДСТУ 7150:2010
ЯКІСТЬ ВОДИ

Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методомКАЧЕСТВО ВОДЫ
Определение массовой концентрации никеля экспрессным безэкстракционным фотометрическим методом


WATER QUALITY
Determination of mass concentration of nickel by express photometrical method without extraction


Скачати ДСТУ 7150:2010
 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на природні, питні й очищені зворотні води та установлює вимоги до спектрометричного методу визначання нікелю (II) із використанням 1-(2-піридилазо)-2-нафтолу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 27384:2005 Вода. Норми похибки вимірювань показників складу і властивостей

ДСТУ ISО 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння

ДСТУ ISО 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберіган­ня та поводження з пробами

ДСТУ ISО 5667-6-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбиран­ня проб води з річок та інших водотоків

ДСТУ ISО 6107-2004 (усі частини) Якість води. Словник термінів

ДСТУ ISО 8466-1-2001 Якість води. Визначення градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характе­ристики

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 195-77 Натрий сернистокислый. Технические условия (Натрій сірчистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про­бирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода пит­на. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 3773-72 Аммоний хлористый. Технические условия (Амоній хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости (Вода питна. Метод визна­чання загальної твердості)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия. (Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 10652-73 Динатриевая соль этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия (Динатрієва сіль етилендіамін-N, N, N', N'-тетраоцтової кислоти 2-водна (трилон Б). Технічні умови)

ГОСТ 10730-82 Вещества текстильно-вспомогательные. Препарат ОС-20. Технические усло­вия (с Изменениями 1, 2, 3) (Речовини текстильно-допоміжні. Препарат ОС-20. Технічні умови (зі Змінами 1, 2, 3)

ГОСТ 20289-74 Диметилформамид. Технические условия (Диметилформамід. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет­ры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, загальні параметри та розміри)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. За­гальні вимоги)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без ус­та­нов­лен­но­го времени ожидания (Посуд лабораторний скля­ний. Піпетки поградуйовані. Частина 2. Піпетки поградуйовані без установленого часу очікування).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. Затв. наказом МОЗ України від 23.12.96 № 383.

2 Директива ЄС 98/83/ЄС щодо якості води, призначеної для споживання людиною.

3 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. Затв. Міністерством охорони здоров’я України 01.12.99 № 37.

4 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної локальної вібрації. Затв. постано­вою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39.

5 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Затв. постановою Головно­го державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42.

6 СНиП П-4-79 Строительные нормы и правила естественного и искусственного освещения. Нормы проектирования (Будівельні норми і правила природного і штучного освітлення. Норми проектування). Затв. постановою ДержКомбуду СРСР від 27.06.79 № 100.

7 Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин. Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99 № 21.

8 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруд­нення хімічними і біологічними речовинами). Затв. Міністерством охорони здоров’я України 08.07.97 № 201.

9 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні пра­вила утримування територій населених місць). Затв. Міністерством охорони здоров'я СРСР 05.08.88 № 4690.

10 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення). Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 07.07.88 № 4630.

11 ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45.

12 ДНАОП 0.00-4.15-98 Типове положення про навчання з питань охорони праці. Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (23.11.2019)
Переглядів: 93 | Теги: завантажити безкоштовно, ДСТУ, download, DSTU 7150:2010, ДСТУ 7150-2010, 7150:2010 | Рейтинг: 0.0/0
куда инвестировать небольшие деньги
Всього коментарів: 0
avatar